mercoledì 29 agosto 2012

Amabile e gentile in su andareAMABILE E GENTILE IN SU ANDARE

Amabile e gentile in su andare
est sa fèmina mia cando saludat,
donzi orta chi la miras, a sa muda,
is ogos no accabat de furriare.

Si faghet dae totus ammirare,
virtude tenet, a issa l’agiudat
umiltade, sacrifitziu, no b’at duda,
bellesa  e   tràgiu a si presentare.

Si mustrat pragerosa a chie la mirat,
a mie  dat sa dulchesa ‘e su core,
l'intendes cando tue la prova(s).

Paret chi dae sos labios si mova (t)
unu sentidu  suave   pren'e  amore,
chi   s'animu meu  forte ispirat.

Sunt bintichim’annos chi in Tonara
camminat subra su   mantu de s’afetu,  
sustenet sa familia, a Olga e Sara,
s'amore  nos  unit cun rispetu. 

Sant'Anna Arresi 29 de austu 2012

SANTANNARRESI JAZZ 2012


SANTANNARRESSI JAZZ 2012 - Rob Mazurek plays Calma Gente


Rob Mazurek plays Calma Gente
The Suite Of Infinite Love
Rob Mazurek (cornet and electronics), Guilherme Granado (keyboards,
electronics, samplers), Mauricio Takara (drums, percussion, cavaquinho).SPECIAL GUEST: Matthew Lux (bass)

SANTANNARRESI JAZZ 2012 - DEEP RUMBA


29 Agosto
Piazza del Nuraghe
Sant’Anna Arresi
Ore  21.00
  
Esclusiva Europea Deep Rumba
Changuito Quintana (timbales), Xiomara Laugart (voice), Charles Neville (sax, 
voice), Yosvanni Terry (percussion), Yunior Terry (bass), Robby Ameen 
(drums), Horacio ‘El Negro Hernandez’ (drums), Luisito Quintero (congas, 
timbales), Richie Flores (congas), TBA, Heila Monpie (voice),
Kip Hanrahan (director)


P

CANTE EST BELLA SA DUNA IN PORTO PINU

CANTU EST BELLA SA DUNA IN PORTO PINU
BI SO ISTADU UNA DIE TOT'INTREA
BAGNAD'IN SU MAR'APO DE CONTINU
PRATZIU DD'EST A MUZERE MEA

IN S'ISPIAGIA SI BIDET SU BAGNINU
CANDO B'AT BENTU E BENIT MAREA
SU BAGNISSUGA EST UNU CAMINU
BI PASSANT FEMINAS BELLAS E FEAS

DROMIDU SOE SUTTA SOLE, ISTRUMPADU
IN CUSS'ARENA BIANCA 'E NATURA,
SAS UNDAS DE SU MARE   ISCURTENDE

TOT'IN D-UNA MI NDE SO ISCHIDADU
UNA MUSICA INTES'APO IN S'ALTURA
IN SA DUNA BAGNANTES SUNT BALLENDE.

martedì 28 agosto 2012

SANT'ANNARRESI 2012 Kip Hanrahan / Beautiful Scars


Kip Hanrahan / Beautiful Scars
Charles Neville (sax, voice), Carmen Lundy (voice), Yosvanni Terry (sax, 
percussion), Brandon Ross (voice, guitar), Fernando Saunders (voice, bass), 
Yunior Terry (bass), Robby Ameen (drums), Horacio ‘El Negro’ Hernandez 
(drums), Luisito Quintero (congas, timbales), Richie Flores (congas), TBA, 
John Beasley (piano) Kip Hanrahan (director)


SANT'ANNA ARRESI JAZZ 2012 - GARY LUCAS SOLOsabato 25 agosto 2012

DAE CUE SOVRASTAS TOTU SARDIGNA

In s'arcu 'e Tascusì s'appuntamentu
dae  Goddetorgiu amus coladu
in carovana a su Gennargentu
sutta 'e sa Minna amus paradu.

In su Meriagu cumentzat su 'entu,
trotoigat is alinos a unu ladu, 
sa muvrara s'incrarat unu momentu, 
 in s'aspridda e   tzinnibiri    vellutadu,


paschende in cussa serra perdosa.
Post'in  Lamarmora ant s'insigna
a su monumentu 'e sa naturale arte


a bann 'e Artzana su Flumendosa
su mare lu ides a 'onnia parte
dae cue sovrastas totu Sardigna.

Franco custos versos atzeta 
 e narasilu a Peppe e a Peppinu
ca pro festare torra in  sa veta
 in cussu amenu logu divinu
a issos po dovere lis iseta
a unu  su casu e a s'ateru su binu.