mercoledì 29 agosto 2012

CANTE EST BELLA SA DUNA IN PORTO PINU

CANTU EST BELLA SA DUNA IN PORTO PINU
BI SO ISTADU UNA DIE TOT'INTREA
BAGNAD'IN SU MAR'APO DE CONTINU
PRATZIU DD'EST A MUZERE MEA

IN S'ISPIAGIA SI BIDET SU BAGNINU
CANDO B'AT BENTU E BENIT MAREA
SU BAGNISSUGA EST UNU CAMINU
BI PASSANT FEMINAS BELLAS E FEAS

DROMIDU SOE SUTTA SOLE, ISTRUMPADU
IN CUSS'ARENA BIANCA 'E NATURA,
SAS UNDAS DE SU MARE   ISCURTENDE

TOT'IN D-UNA MI NDE SO ISCHIDADU
UNA MUSICA INTES'APO IN S'ALTURA
IN SA DUNA BAGNANTES SUNT BALLENDE.