sabato 25 agosto 2012

DAE CUE SOVRASTAS TOTU SARDIGNA

In s'arcu 'e Tascusì s'appuntamentu
dae  Goddetorgiu amus coladu
in carovana a su Gennargentu
sutta 'e sa Minna amus paradu.

In su Meriagu cumentzat su 'entu,
trotoigat is alinos a unu ladu, 
sa muvrara s'incrarat unu momentu, 
 in s'aspridda e   tzinnibiri    vellutadu,


paschende in cussa serra perdosa.
Post'in  Lamarmora ant s'insigna
a su monumentu 'e sa naturale arte


a bann 'e Artzana su Flumendosa
su mare lu ides a 'onnia parte
dae cue sovrastas totu Sardigna.

Franco custos versos atzeta 
 e narasilu a Peppe e a Peppinu
ca pro festare torra in  sa veta
 in cussu amenu logu divinu
a issos po dovere lis iseta
a unu  su casu e a s'ateru su binu.