venerdì 13 dicembre 2013

bintichime sunt testimognos de sa gherra

 BINTICHIME TESTIMOGNOS DE GHERRA
 CONTANT, OE, COMMENTE ABBANDONADU
ANT FAMILIARES, SA DOMO, SA TERRA
PO AER ADDANE SU CORO TRUNCADU

MILIONES IN RUSSIA, GRECIA, INGLATERRA
IN GERMANIA CANTOS ND'ANT INTERRADU
 CIVILES MORTOS, GIOVANOS IN CUNTIERRA
 DE BINT'ANNOS MANC'UNU NDAT TORRADU

 INI S'ISTEPA RUSSA IN SU FRITU
A GUADALAJARA, IN S'ALTOPIANU
DE GRECIA E ALBANIA, IN SA CONTRADA,

SUNT MURTOS  CUN D'UNA FUSILADA:
 NOSI DDU CONTAT GRAZIANO CANU
IN CUSTU FILMI, A ISSE SU  MERITU

TONARA 13 DE NADALE DE 2013

GABRIELE CASULA