lunedì 15 ottobre 2012

IS ARREGODOS PRUS MANNOS


Is arregodos prus mannos
non depeus ismentigare
deo ddos tegno in su toni
in custu bellu padente
poneus fogia de alloro
e deo ddu naro in cara
cun gente de bonas intragna
setzios in custa panchina
foeddanno a gent'e toneri


    
     Is arregodos prus mannos


Partiu, fias ferreri
a sa terra Abissina
e a sa gherra e ' Ispagna
torrau a Logudoro
ma in coro semper Tonara
saludo tott'is parente
e auguro a tziu Antoni
chi potzat issu festare
chentu e chimant'annos 

 Gabriele Casula  14-10-2012