lunedì 15 ottobre 2012

PO IS CHENT’ANNOS DE TZIU ANTONI LOCHE
Est’in festa su populu cuntentu
ca teneus’ unu chentenariu
ca est’un’importante avenimentu
dignu de annotare in su diariu.

De custa sorte est beneficiariu
tzi’Antoni at cumpriu is annos chentu
bivat in bidda d’ognunu cuntentu
non tegnat mai su tempus contrariu.

A lussu sanu at cumpriu is chent’annos
at  ottentu senza fae domanda
ca po issu sa sorte at  riservau

Attestet  issu canno atteros mannos
festente cust’edade  veneranda
senz’ aer su gerbeddu ischissiau.

Tonara 14/10/2012               Costante peddes