venerdì 22 febbraio 2013

SONETE A DIONISU DAE BASTIANU BARRACCA (il mito di Dionisio in Sardegna)


Salemme in partu s’est intesa male
Zeus divinu t’at fatu naschire
e ses dae tando a oe e in s’avvenire
Dionisi Deus eternu immortale.

Totus t’invocant chi mandes signale
pro chi sa terra potzat produire
chi los accanses in s’issoro pedire
ti faghent donzi tipu’e festivale.

Brincant e ballant a longu e in tundu
isperantzosos chi torres a craru
in donzi logu pro su carrasegare.

Però tue ses de àteru mundu
e no intendes su lamentu amaru
e lassas totus in s’issoro isperare.

Tonara 13 freargiu 2013

BASTIANU BARRACCA