sabato 11 giugno 2011

Cantu ortas currendi


Cantu ortas currendi...

Cantu ortas currendi
a rischiu de s’alluppai
a segau sa ia
po enni a s’agatai.

S’assichidu est mannu
candu appena incrarau
mi  zerriada:”Maria Grazia,
is oras ma contau”?

Ma su tempus est tirannu
e is oras de contai
das ad’a contai fustei
po nos ammacchiai

Ma deu piada ‘e su traballu
intenta a controllai
di nau:” signor Liori
est or ‘e sind’andai”.

Ma issu sorridenti
e a brenti manna manna
mi nara lassa stai
ca crasi torru puru a t’agatai.

Ci essidi de s’ufficiu
a pass’e bersaglieri
penzendi non d’accudu
ne pastas ne paperi.

Appena conzolau
torridi a partiri
narendi prusu a tradu
torro ca ti ollu biri.

Ma candu cè bessiu
su soli s’est cuau
e a cumenzau a proi
e a finzè landireddau.

Torrid’a traballai
totu disisperau
penzendi i nui ia postu
su stracciu ch’ia comprau.


Sa scova s’est fuia
su bastoi s’est cuau
pobora Letizia
totu chi nc’à passau

Ma senza de dispresgeri
penzendi a inui app’andai
deu puru sorridendi
Tonara app’a lassai.

Sa genti e cabu e susu est nominada
Po s’accoglienzia e s’ospitalidadi
Po cussu in s’ierru una niada
Callentada coment'in s'istadi

Caru signor Liori S’affettu de is collegas
no est u minestroni
chi comprada  in nuscedda
e bendidi in turroi.

Ita nai poi su Dirigenti
omini fini e beni chistionau
mi ciccada sa cartella ‘e su docenti
mi furriu e giai si nde bannau

E candu mi ndi enidi in pressi in pressi
mi narada “Signora butti giù queste due righe”
mi pongiu lestra lestra
ma deu non ci dda fazzu a ddu sighiri.


Su segretariu omini scrupolosu
es cuntentu ca non cè prus Genuinu
e po no si vai pigai de su nevrosu
si conzollada cu d’una tassa ‘e binu


Paola femina manna e intelligenti
cantu ortas giai si dda impromintiu
ca ci di faidi ingurtiri finza i dentisi
lassendeddu sa lingua po solittu

Ma candu Sebastiana dad’a biri
spuntend’e s’atra parti de sa strada
dad’a nai torrassia a fuiri
ca tottu sa provenda est ispacciada

E Antonietta c’ad’a sopraggiungi
nendiddi Gesuinu lassa stai
in custa scola non ci fais pru nudda
est arribada s’ora de si lassai

Ma Bonaria cun Bastianu ispiendiddu
Anti biu call’esti s’intenzioi
Faet unu furriu e nosu zerriendiddu
E no at ispacciau ne varecchina ne saboi

Ma signor Liori
deu puru mindi deppu andai
a Gergei sa dimora mia
fustei ad’accabbau de traballai
non seghi prus sa conca e crocchisia.

Non penzi chi sa vida est accabbada
sa penzioi s’iscidi est unu cuntenteddu
po podi sopravvivi a pagu a pagu
senz’e pensai de sind’adai a Casteddu

Sa penzioi s’iscidi non balli nudda
acchistadidda e portididda bei
chi non bollidi accabbai a pai e cibudda
pinnighindidda e dongiadidda a mei

Ogni dia benid a segai
cun custu “ Pre 96”
manch’issu iscidi ita olli nai
e Alessandra ci dda mandau a iguddei

E  Franca ca adi arrosciu de du biri
Mi narat deu tengu una visioni
Artzia sa cona e lassat puru escriri
Ponendiddi su nasu po carroi

Custu no esti u sonnu
ma esti sa realtadi
non neridi a sa mulleri
seu andendi a traballari

Deu m’app’arregordai
de custa bella storia
po is annus chi anta a benni
chi m’abbarrada sa memoria.Omini de aici no s’isperdidi
Est innoi fendi mostra de sei
Amengiau pigat su biberoi
E amerie una punte de pei

Pobere Agnese de dda cumprendu
Spizzulendiddu fintza fustei
Tra cent’annus est’ancora innoi
Pidendisia su prennovantasei

E cantu passienzia adi comprau
Po abarrai a fiancu de  gesuinu
S’oru est fintzes aumentau
Ma issu balle prus de unu brillantinu

Ma ollu acciungi una cosa
e non pozzu lassai stai
a totus is presentisi
depu ringraziai.


Maria Grazia Aresu
Tonara 10 06 2011