sabato 11 giugno 2011

Ottadas de augurios a Gesu Liori pro sa dispedida dae su tribagliu


Ottadas de augurios a Gesu Liori
pro sa dispedida dae su tribagliuBos cherzo saludare amiga zente
in custu nostru attobiu pro Gesuinu
ch’est bessida sa festa divertente
e finas bundante s’ispuntinu;
su pastu saboridu e bonu binu
nos at pienu s’istogomo e mente.
C’apo notadu oe in custu situ
chi fimis totus de bonu apetitu.

E deo puru fato atteretantu
pro custa rara e bella occasione
ca nde balet sa pena e i su tantu
ca si c’andat Liori in pensione;
po cussu li tessimus dogni vantu
mancari esserat troppu girellone.
Grazias a issu e a chi est presente
dispiaghet pro chie  ch’est assente.

Deo cumprendo issu at seberadu
nende po como adiu a su traballu,
dae crasa  s’agatat pensionadu
no ischit galu si apat fattu isballu;
ma si fit abarradu arruoladu
podiat esser como marisciallu.
Ma su bidellu at fattu cun trassa
però sa pensione est pius bassa.

Deo bos la racconto differente
de su chi naro totu lu consola
ca ses giòvanu ancora e potente
devias galu servire a s’iscola.
Ma no  as pensadu pro niente
de lassare a nois a sa sola?
Collegas, insegnantes e pippios
lis sun falande lagrimas a rios.

Ripito pro trint’annos e piusu
apo dadu a s’Istadu anima e coro
dae crasa mi ponzo bentre a susu
pro mi godire totu su chi adoro
turrone bendo in Cabu’e Susu
mi leo iscalpeddu a punta ‘e oro.
E mi pigo a Simone in coa puru
e li canto unu bellu duru-duru.

Si fis restadu pro calch’ater’ annu
podias dare contributu ancora
prite fis tribagliande sena affannu
e che ses in sa menzus aurora;
pensa chi lassas unu boidu mannu
e disizare t’amus a a dogn’ora.
Ca po poder computer manizzare
no b’at nisciunu a ti rimpiazzare

Mi paret chi est s’ora e la finire
prima chi si che fettat troppu tardu
su chi t’auguro deo des ischire
no ti det parrer nemancu un azzardu;
dae crasa ti potas arricchire
finas a fagher calchi miliardu
cun su turrone o cun s’iscalpeddu
pro fizos , pro muzere e nebodeddu.

E tando la finimos a cumone
prima ch’innoghe si fetat iscuru,
ultres de fagher calchi milione
l’auguro a Gesu in su futuru
chi connoscat su fizu’e Simone
de lu pigare in coa a issu puru.
Sezzid’in sa cadrea a pipa azzesa
godindesi in salude sa ‘ezzesa.

Crabiele Casula
Bostianu Barracca
Tonara su 10 de lampadas de su 2011