mercoledì 6 giugno 2012

Dae Liborio Vacca: pro andare a sa 'idda de Mereu.Antonietta at traighiu a Montanaru

pro andare a sa idda de Mereu

tando inie, paris cun s'impreu

at agatau unu bonu imbaru.Mastra menzus non c'ada a parrer meu

ca totu ti lu mustrat craru craru.

e cun issa es fatzile s'imparu

ca faghet bellu s'argumentu feu.E cando de Argentina est torrada

s'at agatau pobiddu iscritore

e sogru iscritore e poeta.Ma si carchi persone bo si nada

chi s'iscola non tenet prus valore

est ca mastra no at tentu a Antonietta.Chi si goset su tempus benidore!!

Liborio Vacca