venerdì 1 giugno 2012

MARIA SU MEU VIVU CUMPLIMENTU
A Maria Peddio


Maria su meu vivu cumplimentu.
Cun su modu chi tenes de cantare 
tratas de su libru s'argumentu,
cun bonu tràgiu potzo notare.


Mi naras de sos mios annos chentu
e un àteru libru a preparare.
Su cantu    po te pur'est'un'istentu
pro un'ora allegr'a nne passare


Talia estid'e  poeticos pannos
s'accostiat e ti narat a sorriere,
assora a tie bundat su sorrisu


Maria t'auguro a medas annos
a formulare sonettos de iscriere
ca sa Musa ti faghet bonu visu


dae Benigno Casula