mercoledì 14 novembre 2012

is arregodos prus mannosis arregodos prus mannos
non depeus ismentigare
deo ddos tegno in su toni
in custu bellu padente
poneus fogia de alloro
e deo ddu naro in cara
cun gente de bonas intragna
setzios in custa panchina
foeddanno a gent'e toneri


is arregodos prus mannospartiu fias ferreri
asa terra abissina
e a sa gherre ' ispagna
torrau a logudoro
ma in coro semper Tonara
saludo tott'is parente
e autugro a tziu Antoni
chi potzat issu festare
chentu e chimant'annos