lunedì 10 giugno 2013

AS BIDU FINTZAS S'EMIGRAZIONE

As bidu fintzas s'emigratzione
cun sa familia in su continente,
cando sa vida t'at dadu s'occasione
sa bidella as fattu prontamente,

in Meana, Atzara cun passione,
in s'iscola 'e Tonara in su presente.
A s'ora de s'onorada pensione
arrividu est su decretu prontamente

in su'e Loria faghimus  festa
a motta ona oe ant reunidu  
amigos, parentes, su personale


po festare de sa carriera  su finale.
ma chi Paola su trivagliu at finidu
s'arregodu sou in nois  sempre restat.


retzi cara Paola su sonete
dae Grabiele iscritu umilmente