mercoledì 12 giugno 2013

SU TESTAMENTU DE PEPPINU MEREU :TENORE DE ORGOSOLO 1961
SU TESTAMENTU
  DE 
PEPPINU MEREU
TENORE DE ORGOSOLO 1961
su tenore:
Sa 'oghe: tziu Fossati e tziu Antoni Carta;
su bassu: tziu Peppeddu Munari (Monariu); 
sa contra: tziu Antoni Musina (Mutzina); 
sa mesu 'oghe: Giovanni Lovicu (Bicocca)