giovedì 24 maggio 2012

A BENIGNO CA UNU LIBRU AT PUBBLICAU dae Maria Peddio - Tonara

A BENIGNO CA UNU LIBRU AT PUBBLICAU


Gratzias a su nou autore
su libru m'as arregallau
in lima tonaresa as raccontau
arregodos allirgos e de dolore.


Su raccontu m'at emotzionau
arregodanno de sa gherra s'orrore
sempere a Deus ti ses invocau
torrau ses sanu e forte cun onore.


S'àtera festa a is annos chentu
sa die unu mutu chentenariu
cantes cun figios tuos nebodes e netas,


A Crabiele su meu cumprimentu
memorizau at su vocabolariu
e s'opera est'essia perfeta.
Po ti 'are totu su meritu
sonetos ne celiat set'oto
aceta custu poberitu
dae sa neta de tiu Puligiotocun afetu Maria Peddio
Tonara 24 màgiu 2012