giovedì 24 maggio 2012

CANNO SA LUNA S'INCRARAT (mutu) de Davide Peddio Tonara 19 màgiu 2012



Canno sa luna s'incrarat
e cumparit bella e prena
camminat e paret frima
deo dd'amiro a tarda ora
ca luget ogni terrenu
ma giai dd'io a issire
poite non m'accuntentat
oe a mie in su camminu
e mi negat su lugore
ma lass'istare is lamentos
... in su cantu recreu
ca su destinu est iscritu
in coro ite pretenes
non ti cuncedit favores
e non ti at una manu
solu tue o poesia
como t'incraras sincera
minas abbarra cuntentu
ca po nudda onnia tantu
ti firmas cun d-una iscusa


                                canno sa luna s'incrarat


Tonara terra 'e musa
as in su coro su cantu
in pes de su Gennargentu
a su fiancu fiera
e ti faet cumpagnia
ci podet in cuss'arcanu
e in ateros valores
ci tue ancora mantenes
oe canto in custu situ
in sa 'idda de Mereu
e de àteros talentos
Tiu Benigno in onore
de cuddu tristu destinu
Po su libru ci presentat
e dd'auguro a bivire
fin'a cent'annos serenu
e deddu intender ancora
cun tantu afetu e istima
perdona cust'umile vena 
e ti saludo Tonara




TONARA 19 MAGIU 2912
Davide Peddio