martedì 29 maggio 2012

UN AUGURIU A S'EROE TONARESU dae Costante Peddes de Tonara

Trinta tremilla binnnighie dughentos
dies n'as tentu, sigas a contare
n'atzunnas nessi àteros otoghentos
a tiu Todde potzas superare


Tott'in favore ti begnant is bentos
ses un eroe as meritu 'e gosare
po cumpensar' 'e Russia is turmentos
non ddu at summa 'e ddos pode pagare


e de su fronte russu a sa disfata
de su vile tedescu fusti suta
chentz'abba nudda tzucuru nen sale


totu ringratziaus a Petruta
ca t'at prenu su zainu 'e patata
po bona sorte tua mancu male.


po rispetu cun  afetu


Costante Peddes