giovedì 24 maggio 2012

A BORTAS MI TORRAT A SA MENTE - dae Tore Cabras - Tonara


A bortas mi torrat a sa mente
in cumpagnia is bessidas a Monte Susu
po faere una ispassigiada
si faiat su caminu chistionanno
e si pigaiat onnia arratz'e paragone
e chie si bufaiat unu tzicu 'e 'inu
acoa si croccaiat  a istula
pariat ca nemos teniat dolore
 e non no si criccaiant is mamas
fiaus aberu chentza pistighignos
sa tristura dd'aiaus posta in sa cuba
a pustis fuliau nn'aiaus sa crae

                          
                     A bortas mi torrat  sa  mente

E no est mancu chimant'annos fae
chi pitzocheddos calaiaus a truba
po su foghillone a pratza de tiu Benigno
e agataiaus una cortilla manna
m'arregodo Gianni Zucca  cun Toto Tore
Bruno Loche cun Gabriele Casula
Renzo Pala paris cun su postinu
Peppinu Sulis cun Mario Fogone
e paret unu isu su chi seo nanno
sa pratza como s'est ibuidada
su foghillone non  si faet prusu
e non ddu est prus nemancu cudda gente.