domenica 16 settembre 2012

PATOLINU SU BOMBER DE TONARA


   
PRANTU AT S'EROE DE SU CASTEDDU
CANNO IN PALERMO,   A FINES  GARA,
A SU PORTIERI POSTU L'AT   PUNTEDDU.
FAMA AT FATTU A SA IDDA DE TONARA.


CANDO INTRAT IN CAMPU TIMIEDDU

A ZOLA L'ASSIMIGIAT IN SA CARA,

CUMBATI MEDA E CUN RARU FOEDDU

NARAT DE S'ALCOA   SA VID' AMARA

DE SARDIGNA VANTU EST    E MAGNITUDE

SEMPER DDU PENTZO IN CUSSU MOMENTU

IN SA PORTA FRONTE A S'AVERSARIU:


SA BOTZA OLAT COMENTE SU ENTU,

PO  SU PORTIERI EST UNU CALVARIU.

DE ISSU  AMIRO TALENTU E VIRTUDE.

 


DAE CRABIELE CASULA 
TONARA  16/9/2012