sabato 14 gennaio 2012

CONCORSO DI POESIA PEPPINO MEREUColletivu Peppinu Mereu 
- Casella Postale 12 - 08039 Tonara Nu Cell. 3203312724 Cell. 3476822574 Segreteria@peppinumereu.it www.peppinumereu.it
Pro custa terra rosas e beranos"
cuintu Cuncursu de poesia

 “Peppinu Mereu” 
BANDU 2012iscadit su 30 de abrile de su 2012Po afortigare s’iscritura, Su Sotziu “Peppinu Mereu” contivigiat su V u Cuncursu de poesia in lima sarda intitulau a Peppinu Mereu.


Setzione Regionale

Versos in rima e versos liberos

1u Premiu versos in rima 
€ 300,00

1u Premiu versos liberos 
€ 300,00

2u Premiu € 200,00
3u Premiu € 100,00
3u Premiu € 150,00

Setzione Locale
Versos in tonaresu

1u Premiu € 200,00
2u Premiu € 150,00
3u Premiu € 100,00


                     
REGULAMENTU 2012
“Pro custa terra rosas e beranos"
cuintu Cuncursu de poesia “Peppinu Mereu”


art. 1
Su Cuncursu est sestau in duas setziones: Regionale e Locale
art. 2
In sa Setzione Regionale si ant duos primos premios: a una poesia in rima e a una in versos liberos.
Su segunnu e su tertzu premiu si ant o a una in rima o a una in versos liberos
art. 3
In sa Setzione Regionale si podet umperare calesisiat variedade de sa lima sarda
art. 4
In sa Setzione locale si podet umperare solu su tonaresu
art. 5
Onnia poeta podet mannare una poesia ebbìa e nne dda depet impostare aintro de su 30 de abrile de su 2012
art. 6
De sa poesia est obrigatoriu a nne mannare chime copias a:
Colletivu Peppinu Mereu Casella postale 12 08039 Tonara Nu.
In foras de sa busta est a iscriere sa setzione (Regionale o Locale)
art. 7
Sa Giuria non podet giare su primu premiu a is poetas chi dd’ant arritziu in su Cuncursu de su 2010

Su Presidente
Renato Poddie

Colletivu Peppinu Mereu - Casella Postale 12 - 08039 Tonara Nu
Cell. 3203312724 Cell. 3476822574 Segreteria@peppinumereu.it
www.peppinumereu.it