lunedì 16 gennaio 2012

PRO CUSTA TERRA ROSAS E BERANOS - CUNCURSU DE POESIA PEPPINU MEREU - BANDU 2012
iscadit su 30 de abrile de su 2012Setzione Regionale

Versos in rima e versos liberos

1u Premiu versos in rima 
€ 300,00

1u Premiu versos liberos 
€ 300,00

2u Premiu € 200,00
3u Premiu € 100,00
3u Premiu € 150,00

Setzione Locale
Versos in tonaresu

1u Premiu € 200,00
2u Premiu € 150,00
3u Premiu € 100,00